Tuesday 24 October 2023

:::Grate spækka haurum puk

mumbi stuppa tubbi lup

raben funker salum launki

fumpi tumbi loren molos

bausen smækker nauki ruk

væzel probi chablim næz

himbli trona kausjup morenles

flup stup trubbi rup

murav humbli garavan.

  

No comments: