Saturday 11 December 2021

Nüremberg Kodeks:

 


Det menneskelige subjekts frivillige samtykke er absolut nødvendigt. Det betyder, at den involverede person skal have retlig handleevne til at give samtykke; bør være således placeret, at de er i stand til at udøve frit valg, uden indblanding af noget element af magt, bedrageri, bedrag, tvang, overgreb eller anden skjult form for tvang eller tvang; og bør have tilstrækkelig viden og forståelse af elementerne i det involverede emne til at sætte ham i stand til at træffe en forstående og oplyst beslutning. Dette sidstnævnte element kræver, at før forsøgspersonens accept af en bekræftende beslutning skal forsøgspersonens art, varighed og formål gøres bekendt med forsøget; metoden og midlerne, hvormed det skal udføres; alle gener og farer, der med rimelighed kan forventes;og de virkninger på hans helbred eller person, som muligvis kan komme fra hans deltagelse i eksperimentet. Pligten og ansvaret for at fastslå kvaliteten af ​​samtykket påhviler hver enkelt person, der initierer, leder eller engagerer sig i eksperimentet. Det er en personlig pligt og ansvar, som ikke ustraffet må delegeres til en anden.

Eksperimentet bør være af en sådan art, at det giver frugtbare resultater til gavn for samfundet, ikke kan fremskaffes ved andre metoder eller undersøgelsesmidler, og ikke tilfældigt og unødvendigt af natur.

Forsøget bør være således udformet og baseret på resultaterne af dyreforsøg og viden om sygdommens eller andre undersøgte problemers naturlige historie, at de forventede resultater retfærdiggør udførelsen af ​​forsøget.

Forsøget bør udføres således, at al unødig fysisk og psykisk lidelse og skade undgås.

Der bør ikke udføres forsøg, hvor der er en forudgående grund til at tro, at død eller invaliderende skade vil forekomme; undtagen måske i de forsøg, hvor forsøgslægerne også tjener som forsøgspersoner.

Graden af ​​risiko, der skal tages, bør aldrig overstige den, der bestemmes af den humanitære betydning af det problem, der skal løses ved forsøget.

Korrekte forberedelser bør foretages og passende faciliteter stilles til rådighed for at beskytte forsøgspersonen mod selv fjerne muligheder for skade, handicap eller død.

Eksperimentet bør kun udføres af videnskabeligt kvalificerede personer. Den højeste grad af dygtighed og omhu bør kræves gennem alle faser af eksperimentet af dem, der udfører eller deltager i eksperimentet.

I løbet af eksperimentet bør det menneskelige forsøgsperson have frihed til at bringe forsøget til ophør, hvis det har nået den fysiske eller mentale tilstand, hvor fortsættelse af forsøget forekommer ham umuligt.

Under forsøgets forløb skal den ansvarlige videnskabsmand være parat til at afslutte forsøget på et hvilket som helst tidspunkt, hvis han har sandsynlig grund til at tro, i udøvelsen af ​​den gode tro, overlegne dygtighed og omhyggelige dømmekraft, der kræves af ham, at en fortsættelse af eksperimentet vil sandsynligvis resultere i skade, handicap eller død for forsøgspersonen.

_______________________________________________________

No comments: