Thursday 1 February 2024

:::ホソ・グリホラグ

オルナス・カ・ラムノール・ゴルナス

カ・テイルズ・オホリジェ。


ホソ・グリホラグ

オルネス・カ・レムノール・ゴルネス

島として数えることができます。Hoso gurihoragu 

orunasu ka ramunōru 

gorunasu ka teiruzu ohorije.

 

Hoso gurihoragu 

orunesu ka remunōru 

gorunesu shima to shite 


kazoeru koto ga dekimasu.

 
 
 


  

No comments: