Monday 1 March 2021

BORGERMEDDELELSE: Meddelelse fra borger til borger til alle i Danmark:Denne borgermeddelelse er nået frem til dig som et resultat af mange tusinde borgeres engagement i det fredelige og lovlige folkelige oprør mod indgrebene i vores alles frihedsrettigheder. I pressen fremstilles et billede af modstanden mod epidemiloven og indgrebene i menneskerettighederne som en lille gruppe mennesker, ofte kaldet ”Corona skeptikere”, men det billede er falsk. Over hele Danmark er tusindvis af borgere i alle aldre fra alle samfundslag og med alle faglige, etniske, politiske og sociale baggrunde gået sammen for at kæmpe med lovlige og fredelige midler mod indgrebene i de frihedsrettigheder, som vi indtil den 11. marts 2020 tog for givet i vores land. I et år har folket været underlagt indgreb i frihedsrettighederne i et ekstremt omfang, som har haft voldsomme og ødelæggende økonomiske, sociale, psykologiske og sundhedsmæssige konsekvenser for størstedelen af befolkningen og samfundet generelt. Indgrebene har været ledsaget af en ensidig pressedækning med overdrevet fokus på smittetal, tendentiøse tilvalg af regeringsvenlige ekspertudtalelser, fravalg af de regeringskritiske ekspertudtalelser, stigmatiserende sprogbrug om de regeringskritiske røster i befolkningen og fravær af fokus på proportionalitetsprincippet. Censurpolitikken på de sociale medier har skjult og slettet profiler, grupper og indlæg fra borgere, herunder sundhedsfagligt personale, der har stillet sig kritisk overfor indgrebene i frihedsrettighederne, den sparsomme og mangelfulde dokumentation for den sundhedsfaglige argumentation for indgrebene,  samt den manglende opmærksomhed på de omfattende negative konsekvenser af indgrebene. Vi står nu i en situation, hvor et flertal i Folketinget har vedtaget en epidemilov, som gør, at den juridiske beskyttelse mod vilkårlige indgreb fra myndighedernes side i vores privatliv og selvbestemmelsesret, som vi som borgere i et frit og demokratisk samfund før har haft, er ikke eksisterende. Myndighederne kan nu med hjemmel i loven blandt andet iværksætte tvangstest, tvangsisolation, tvangsbehandling, tvangsvaccination, tvangsudlevering af egne og andres private oplysninger alene på baggrund af, at en borger formodes smittet med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom. Epidemiloven står i skarp kontrast til menneskerettighederne og i særdeleshed til Oviedo-konventionen. Uddrag af Oviedo-konventionen: Oviedo-konventionens artikel 5: Ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og informerede samtykke. Denne person skal forud for enhver intervention have modtaget relevante oplysninger med hensyn til formålet og arten af interventionen samt med hensyn til de deraf følgende konsekvenser og risici. Den pågældende person kan til enhver tid frit trække sit samtykke tilbage.

 

Oviedo-konventionens artikel 10: 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv i relation til oplysninger om hans eller hendes sundhedstilstand. 2. Enhver er berettiget til at kende alle oplysninger, som er indsamlet om hans eller hendes helbred. Imidlertid skal enkeltpersoners ønske om ikke at få kendskab til sådanne oplysninger respekteres. 3. I særtilfælde kan der indføres lovmæssige begrænsninger i udøvelsen af de rettigheder, der er angivet i stk. 2, såfremt dette er i patientens interesse. Oviedo-konventionens artikel 28: Parterne i nærværende konvention skal sørge for, at grundlæggende spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med udviklingen inden for biologi og lægevidenskab, bliver underkastet passende offentlig debat, navnlig hvad angår relevante lægelige, sociale, økonomiske, etiske og juridiske virkninger, og at deres eventuelle anvendelse gøres til genstand for passende drøftelse. Epidemiloven, som blev vedtaget den 23. februar 2021, og det seneste års teststrategi og smitteopsporing har rejst adskillige grundlæggende spørgsmål, som angår relevante lægelige, sociale, økonomiske, etiske og juridiske virkninger, og disse spørgsmål har ikke været underkastet passende offentlig debat, lige som deres anvendelse ikke har været gjort til genstand for passende drøftelse.

Fra den 1. marts 2021 er Covid-19, pandemisk influenza og en række andre sygdomme flyttet fra liste B, som er de øvrige smitsomme sygdomme, til liste A, som er de alment farlige sygdomme, og som udløser tvangsforanstaltningerne i epidemiloven. Dette er sket uden offentlig debat om de relevante lægelige, sociale, økonomiske, etiske og juridiske virkninger af Sundhedsstyrelsens beslutning om at flytte sygdommene. Der har ikke været offentlig debat om det sundhedsfaglige belæg for at flytte Covid-19 og de andre liste B-sygdomme til liste A, som bl.a. indebærer den afgørende kendsgerning, at Covid-19 har en dødelighed på 0,2-0,8%. Det er usagligt, uacceptabelt og med ekstremt alvorlige og skadelige konsekvenser for borgerne, at Covid-19 og de andre liste Bsygdomme pr 1. marts 2021 flyttes til liste A efter at have stået på liste B i et år eller længere tid uden at have været underkastet passende offentlig debat. Epidemiloven er derfor moralsk og etisk forkastelig, og med en vis sandsynlighed er loven også juridisk forkastelig. Mandag den 1. marts 2021 træder epidemiloven i kraft, og fra den dag og frem til den dag, hvor de folkevalgte igen får sikret borgernes rettigheder juridisk ved en ændring af epidemiloven, afhænger borgernes ret til respekt for privatlivets fred, boligens ukrænkelighed, den personlige frihed og retten til fri og lige adgang til at drive erhverv af gensidig respekt og ordentlighed fra de medborgeres side, som har til opgave at udføre epidemilovens tvangsmæssige indgreb. I Danmark har vi tradition for et fredeligt og respektfuldt fællesskab. Lad os bevare og styrke vores fællesskab, selv om vores lands juridiske grundlag for den gensidige respekt imellem myndighedspersoner og borgere er sat ud af kraft med virkning fra den 1. marts 2021. Lad os stå sammen om hinandens værdighed og ret til et uforstyrret privatliv, uanset om vi er bange for at blive syge eller ej. Lad os stå sammen om vores fælles ret til oplysning og adgang til tal og fakta og til uafhængig, relevant evidens for sundhedsfaglige emner såvel som juridiske, økonomiske, sociale, etiske og psykologiske spørgsmål, så vi kan diskutere og danne os en mening på et reelt oplyst grundlag. Er du ansat ved politiet, ved militæret, i sygehusvæsenet, i skolevæsenet, i plejesektoren, i et offentligt eller privat firma eller et andet sted, som har til opgave at medvirke til de tvangsmæssige indgreb i borgernes rettigheder, så har du et personligt ansvar for at medvirke til, at disse moralsk og etisk forkastelige indgreb ikke bliver udført over for dine medborgere. Tag ansvaret på dig og agér lovligt og fredeligt, så ingen borgere udsættes for tvang og indgreb mod deres vilje og uden deres samtykke. Det kan du gøre: 1: Sig fra. Nægt at medvirke til tvang og indgreb i dine medborgeres rettigheder. Nægt at gå ind i dine medborgeres hjem uden deres tilladelse. Nægt at udsætte dine medborgere for sundhedsmæssige interventioner eller frihedsberøvelse mod deres vilje og uden deres samtykke. 2: Oplys dine naboer, venner, familie, kolleger og andre om epidemiloven og konsekvenserne, som epidemiloven har for borgernes privatliv, værdighed og selvbestemmelsesret. 3: Organisér evt. lovlige strejker, hvis du og dine kolleger oplever, at I presses til at udøve tvang overfor jeres medborgere i form af tvangstest, tvangsisolation, tvangsbehandling, tvangsundersøgelse, tvangsvaccination, tvangsudlevering af oplysninger osv. 4: Meld dig syg eller tag fri fra arbejde, hvis du véd, at du skal medvirke til tvang og sundhedsmæssige interventioner mod dine medborgeres vilje eller uden deres samtykke. 5: Skynd dig langsomt. Vær så længe om at forberede et smitteopsporingsbesøg hos en privat husstand, en tvangstest, en tvangsisolation, en tvangsvaccination eller et andet tvangsindgreb, så du ikke når at gennemføre tvangsindgrebet. Vær tilpas længe om det hver gang, så du aldrig når til at medvirke til sundhedsmæssige interventioner eller frihedsberøvelse mod dine medborgere uden deres samtykke. Lad os vise historien, at Folket i Danmark stod sammen, da regeringen tog vores frihed og vores rettigheder. Lad os vise vores efterkommere, at Folket i Danmark ikke lod sig forføre til overgreb mod hinanden. Lad os vise fremtidens skolebørn, at Danmark var dét land, som viste verden, at vejen til frihed er brolagt med sammenhold, respekt for menneskerettigheder og personligt mod og ansvar. Giv meddelelsen videre til dine medborgere. Du kan kopiere den og sende den som mail, sms eller msn-besked til dine kolleger, du kan printe den ud og dele den ud i postkasser i dit område, du kan sende den som læserbrev til aviser, du kan lave en live stream på din profil på de sociale medier, hvor du læser den op, du kan sende den til politikere, du kan stille dig op på gaden og læse den op, du kan printe den ud og hænge den op i din lokale dagligvarebutik, du kan printe den ud og give til de smitteopsporingsfolk, du måtte møde på din vej. Mulighederne er mange, brug dem!

 Oviedo-konventionen

 BEK 304 af 28/02/21

Epidemiloven, lov nr. 285 af 28/02/2021

 

No comments: