Wednesday 12 August 2020

Ji ari ges
Ji ari ges ari-moto
rikutoto kitoji
shimotu kushichi
totokito tukushi
tokurito ji ari ges.


No comments: