Thursday 28 April 2022

:::

 Bosur tovnipuf tonvøt kolvos

banøl vaffi losufkøl

søppen voskov tofki

nalop øsvykt ferøl hymske tipkif

fyrelhim bifyntuf nylfkøsvo

kalvis tønvot byffen tivku

kuggi leipskup.

 

No comments: