Thursday 17 November 2016

:
Lamschaf lamschius tutli dulgt olut
lavlakta lavtaktuul
schullmesch alusch at laula
lalmaschat laschmaschuul lagtuschlu
schaf scheifvip vebe vultil av laub
lamschaf almesch lamschol
alululmesch alulagt asch vlagtlu hesyy
vlakta vlakta tybhuv hulschul ah laus
lamschaf lamschius tutli dulgt olut.

No comments: