Sunday 6 March 2022

Om fred og Verdensfred:

 

"En Verdensfred kan ikke bæres eller opretholdes af Individer, hvis eget Indre i sig selv er en Valplads for Massemyrderi, Krig og Lemlæstelse og saaledes udgør Koncentrationen af al Kontrast til selve Livets Varme eller den evige Kærlighed. En varig Fred kan Individet aldrig komme til at opleve udadtil, før det har rodfæstet denne indadtil i sit eget Indre, i sit eget Legeme eller i det "Univers", i hvilket det selv er Guddom.

Naar Individet naar frem til at vælge de Nydelsesstoffer, for hvis "Livsenheder" det er en Livsbetingelse at blive optaget som Næring i en Organisme, da aftager Massemyrderierne i dets Legemskultur, da ophører dets Sygdomme, da skaber det i bogstavelig Forstand "Verdensfreden" i sit eget Bryst og faar den Karma eller Skæbne til Gode: selv at komme til at leve i Fredens Zone udadtil. Kun saadanne Individer kan udsende de Vibrationer eller Energier, af hvilke en fundamental Verdensfred kan opstaa."

MARTINUS i DEN IDELLE FØDE, LIVETS BOG'S BUREAU, KØBENHAVN 1942.


No comments: