Saturday 26 March 2016
Bisch bøttoh schørv sulkta
schlom jitry znjæuk xøbii 
schotli motwy lurom

amresch vumfusch

asch levu savmofu
utmofu emmofuel moravs
fusu ylvu yeu mofusa.

No comments: