Monday, 3 November 2014

EBOLACOLA


EBOLACOLA: LALACE OBO: A OBLA CLEO: A LOLA OLBEC: O LOA ACBEL:  O ABELLA CAO: O  BOA CELLA:  A BLOC ALOE: LABLO CAOE: COOL BAAL E: ELAC LA BOO: CALL A OBEO: A BELLA COO: CLAB A LOO E: ELO CLAB ALO: OLBOC ALA E:  BE A LA COOL:


No comments: